Ymwadiad a Thelerau Defnyddio Gwefan botwm-y-byd.org

Dolenni i wefannau eraill

Noder nad oes gennym reolaeth dros gynnwys gwefannau eraill, a lle r ydym yn darparu dolen i wefan arall, gwneir hynny er gwybodaeth neu er mwyn cydnabod ffynhonnell yn unig. Nid ydym yn cymeradwyo cynnwys gwefannau eraill o anghenraid nac yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

Hawlfraint a Chaniatad

Y mae hawlfraint pob dyluniad, testun a gwaith graffig a berthyn i’r wefan, ynghyd ag unrhyw ddetholiad neu drefniant ohonynt, a phob crynhoad ar sail meddalwedd, cod ffynhonnell weledol, meddalwedd (gan gynnwys applets) a phob deunydd arall ar wefan botwm-y-byd.org yn eiddo i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant neu’r sawl a gyflenwodd y cynnwys a’r dechnoleg iddynt. CEDWIR POB HAWL.

Gwaherddir yn llwyr ddefnyddio mewn unrhyw ffordd nad yw at ddiben addysgol benodol ddeunyddiau’r wefan, gan gynnwys dyblygu i ddibenion addasu, dosbarthu, neu ailgyhoeddi, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant / botwm-y-byd.org / canolfanpeniarth.org

I’R GRADDAU LLAWNAF A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH, Y MAE PRIFYSGOL CYMRU: Y DRINDOD DEWI SANT / botwm-y-byd.org / CANOLFANPENIARTH.ORG YN DARPARU’R WEFAN HON A’I CHYNNWYS AR SAIL ‘FEL Y MAE’ AC NI WNA UNRHYW HONIADAU NA RHOI GWARANTAU O UNRHYW FATH (GWEDIR POB CYFRIFOLDEB YN BENODOL) YNG NGHYSWLLT Y WEFAN NEU EI DEUNYDDIAU GAN GYNNWYS, HEB GYFYNGIAD, WARANTAU MARCHNADAETH AC ADDASRWYDD AR GYFER DIBEN ARBENNIG. AT HYN, NID YW PRIFYSGOL CYMRU: Y DRINDOD DEWI SANT / botwm-y-byd.org CANOLFANPENIARTH.ORG YN HONNI NAC YN GWARANTU BOD YR WYBODAETH A GEIR DRWY’R WEFAN HON YN GYWIR, YN GYFLAWN NAC YN GYFREDOL.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn darparu’r wybodaeth a geir ar botwm-y-byd.org gyda phob ewyllys da. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y cynhwysir y wybodaeth ddiweddaraf ond ni ddelir Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol os ceir wedyn fod y wybodaeth yn anghywir. Pan fynegir barn, fel y ceir ar daflenni gwybodaeth ymlaen llaw a arddangosir fel ychwanegiadau ar botwm-y-byd, nid barn Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant mohoni o anghenraid, ac ni ddylid ei dehongli fel y cyfryw.

Ac eithrio fel y datgenir yn benodol ar y wefan, i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd Y Drindod Dewi Sant / cyfranwyr a swyddogion botwm-y-byd.org / canolfanpeniarth.org, ei aelodau, ei gynrychiolwyr, ei Gyfarwyddwr na’i staff yn gyfrifol am unrhyw iawndal yn deillio o ddefnyddio neu yng nghyswllt defnyddio’r wefan. Y mae hwn yn gyfyngiad cynhwysfawr ar gyfrifoldeb sy’n berthnasol i iawndal o unrhyw fath, heb gyfyngiad, boed uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli data, incwm neu elw, colli eiddo neu niwed iddo, a hawliadau trydedd blaid.

Preifatrwydd a Pholisi Cwcis

Diogelu Data a Phreifatrwydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi diogelu preifatrwydd ar y rhyngrwyd yn unol â gofynion deddfwriaeth y DU ac mae’n cydnabod bod preifatrwydd personol yn fater pwysig.

Mae ymrwymiad cyfreithiol ar Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998.

Prosesir y manylion personol a gesglir drwy ein gwefan ac a ddarperir gennych chi’r defnyddiwr yn unol â’r ddeddfwriaeth.  Ni fyddwn yn gwerthu, yn trwyddedu nac yn masnachu unrhyw wybodaeth bersonol i eraill.  Nid ydym yn darparu  gwybodaeth bersonol i gwmnïau sy’n marchnata’n uniongyrchol na sefydliadau eraill o’r fath.

Polisi Cwcis

Polisi safonol gwefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o ran cwcis yw caniatáu pob cwci.  Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i helpu i ddarparu nodweddion penodol ar gyfer y defnyddiwr.  Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y defnyddiwr yn cael y profiad gorau posibl.  Os ydy defnyddwyr yn dymuno parhau i gael y profiad gorau posibl ar y wefan nid oes angen gwneud unrhyw newidiadau. Fodd bynnag os ydynt yn dymuno cyfyngu ar y defnydd o gwcis neu rwystro hynny, gallant wneud hyn drwy ddefnyddio gosodiadau’r porwr gwe.  Gweler hefyd “Oes angen cwcis arnaf” isod. Rhaid i ni bwysleisio y bydd cyfyngu ar y cwcis a ddefnyddir gan PCYDDS, neu eu rhwystro, yn atal gwasanaethau megis Moodle a MyTSD rhag gweithio.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis ac wrth ymweld â gwefan maent yn cael eu cadw ar yriant caled eich cyfrifiadur wrth ichi symud drwy’r tudalennau gwe.  Fe’u defnyddir yn eang ac yn gyffredin i wneud i wefannau weithio’n iawn ac yn fwy effeithlon, yn ogystal ag i ddarparu mathau amrywiol o wybodaeth ar gyfer perchennog y wefan.  Fe’u llunnir i ddal swm bach o ddata sy’n berthnasol i wefan a chleient penodol, a gall gweinydd y we neu gyfrifiadur y cleient gael mynediad iddynt.

Mae dibenion defnyddio cwcis yn cynnwys:

 • cadw tudalennau yr edrychodd y defnyddiwr arnynt yn ddiweddar
 • adnabod unrhyw broblemau a allai fod wedi codi yn ystod yr ymweliad â’r wefan, er mwyn gallu datrys unrhyw broblemau
 • cofio manylion mewngofnodi i gyfrifon megis Moodle ac Athens, sy’n ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr ddod o hyd iddynt a’u defnyddio

Telerau ac Amodau

Ymwrthodiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Mae’r Ymwadiad hwn yn berthnasol i’r holl ffeiliau Gwefan a/neu Fewnrwyd a gyhoeddir gan y Brifysgol, neu gan sefydliadau yn gysylltiedig â’r Brifysgol sy’n defnyddio amrywiadau ar enwau parth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn yr URL (gan gynnwys *.trinitysaintdavid.ac.uk/*, *.ydrindoddewisant.ac.uk/*, *.tsd.ac.uk/*, *.ydds.ac.uk/* ond heb fod yn gyfyngedig iddynt), ac yn yr achos hwn, gwefan botwm-y-byd.org
 • Tra bod y Brifysgol a thim prosiect botwm-y-byd.org wedi cymryd pob gofal rhesymol wrth ddarparu deunydd ar ffurf electronig, ni all gymryd cyfrifoldeb am wallau, ansawdd na chywirdeb y wybodaeth nac unrhyw ddeunydd arall a ddarperir ar y wefan.
 • Ceidw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yr hawl i wneud newidiadau i Wefan botwm-y-byd.org heb unrhyw rybudd.
 • Nid yw’r deunydd sydd ar gael ar Wefan(nau) a/neu Fewnrwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , yn benodol yn yr achos hwn, gwefan botwm-y-byd.org, yn sylfaen i unrhyw gontract gyda’r darllenwyr na’r defnyddwyr. Ni fydd tim prosiect botwm-y-byd na’r Brifysgol ar unrhyw gyfrif yn gyfrifol am golledion neu gostau a ddioddefir gan unrhyw berson, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, trwy ddefnyddio neu ddibynnu ar unrhyw ddeunydd a ddarperir ar wefan botwm-y-byd.org.
 • Nid yw tim prosiect botwm-y-byd na Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyfrifol am gynnwys na chyflwyniad unrhyw safleoedd rhyngrwyd allanol y gall fod wedi ei chysylltu â nhw, na’r cysylltiadau o’u mewn. Mae hyn yn cynnwys tudalennau allanol sydd wedi’u cysylltu â Gwefan(nau) a/neu Fewnrwyd y Brifysgol, neu’r rhai a grëwyd gan unrhyw sefydliad arall sy’n gysylltiedig neu sydd ddim yn gysylltiedig â’r Brifysgol. Ni all y Brifysgol warantu y bydd y cysylltiadau hyn ar gael bob amser.

Datganiad Hawlfraint Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 • Oni nodir yn wahanol, eiddo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw Hawlfraint yr holl ddeunydd a gyhoeddir ar Wefan(nau) a/neu Fewnrwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ac yn yr achos hwn, botwm-y-byd.org.  Cedwir pob hawl.

Mathau o Gwcis

Gellir rhannu cwcis yn bedwar categori:

1. Cwcis hollol angenrheidiol   Mae cwcis hollol angenrheidiol yn hanfodol i allu symud o gwmpas y wefan a defnyddio’i nodweddion. Heb y cwcis hyn ni ellir darparu gwasanaethau y gwnaethpwyd cais amdanynt, megis talu ar-lein.

2. Cwcis perfformiad   Mae cwcis perfformiad yn casglu gwybodaeth ynglŷn â’r ffordd mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau mae ymwelwyr yn edrych arnynt yn fwyaf aml, ac os byddant yn cael negeseuon am wallau.  Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n adnabod ymwelydd.  Mae’r holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn cael ei chronni a’i chadw’n ddienw.  Fe’i defnyddir dim ond i wella’r modd mae gwefan yn gweithio.

3. Cwcis ymarferoldeb   Mae cwcis ymarferoldeb yn cefnogi’r defnydd o’r wefan ac yn galluogi nodweddion uwch a rhai wedi’u personoli.  Mae rhai o’r cwcis hyn yn angenrheidiol i alluogi’r defnyddiwr i symud o gwmpas y wefan heb ddod ar draws unrhyw broblemau wrth ddefnyddio nodweddion penodol.

Defnyddir y cwcis hyn i ganiatáu i’r wefan gofio dewisiadau defnyddiwr (megis yr enw defnyddiwr, iaith neu ardal y defnyddiwr) a darparu nodweddion gwell a mwy personol.  Er enghraifft, efallai ei bod yn bosibl i wefan ddarparu adroddiadau ar y tywydd neu newyddion traffig lleol drwy osod cwci sy’n nodi ardal gyfredol y defnyddiwr.  Gellir defnyddio’r cwcis hyn hefyd i gofio newidiadau a wnaed i faint y testun, ffontiau ac elfennau eraill tudalennau gwe y gellir eu teilwra.  Gellir gwneud yr wybodaeth mae’r cwcis hyn yn ei chasglu’n ddienw; ni allant olrhain eich hynt wrth bori ar wefannau eraill.

4. Cwcis targedu   Defnyddir cwcis targedu i gyflwyno hysbysebion sy’n berthnasol i’r defnyddiwr a’i ddiddordebau.  Fel arfer maent yn cael eu gosod gan rwydweithiau hysbysebu gyda chaniatâd gweithredwr y wefan.  Maent yn cofio eich bod wedi ymweld â gwefan a rhennir yr wybodaeth hon â sefydliadau eraill megis hysbysebwyr.  Yn aml iawn bydd cwcis targedu’n cael eu cysylltu ag ymarferoldeb y wefan a ddarperir gan y sefydliad arall. (NID yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio cwcis targedu ar adeg cyhoeddi’r wybodaeth hon)

Oes angen cwcis arnaf?

Oes ac Nac oes – yn ddibynnol ar ba wefannau rydych yn eu defnyddio

Os ydy’r defnyddiwr yn dymuno cyfyngu ar y cwcis a osodir gan y Brifysgol, neu gan unrhyw wefan arall, neu eu rhwystro, gellir gwneud hyn drwy newid gosodiadau’r porwr.  Gellir ffurfweddu’r rhan fwyaf o’r porwyr i ymwrthod â chwcis, neu i roi rhybudd cyn i gyfrifiadur eu derbyn.  Dylai’r botwm Help o fewn y porwr ddangos sut i’w ffurfweddu i ymwrthod â chwcis neu i rybuddio’r defnyddiwr pan ddefnyddir hwy.

Fodd bynnag, wedi dweud hynny, gall fod manteision i gwcis:  yn aml maent yn gwella profiad y defnyddiwr ar-lein. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio cwcis i wella’r profiad ar-lein.  Os bydd y defnyddiwr yn analluogi cwcis wrth ddefnyddio’r wefan ni fydd yn gallu mwynhau ymarferoldeb a gwasanaethau gwefan y Brifysgol i’r eithaf a manteisio arnynt yn llawn.

Mae’n bwysig nodi bod cwcis yn angenrheidiol ar gyfer rhai gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol.  Os bydd gosodiadau’n cael eu ffurfweddu i rwystro cwcis mae’n debyg na fydd y defnyddiwr yn gallu mewngofnodi i wasanaethau megis Moodle, MyTSD ac eraill sy’n defnyddio cwcis yn rhan o’r broses adnabod.  Mae Moodle a MyTSD yn defnyddio cwcis sesiwn sy’n ‘fyw’ dim ond yn ystod y sesiwn honno ar y porwr ac o gau’r porwr maent yn mynd yn angof.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am reoli cwcis yn All About Cookies.

Hefyd os dymunwch gallwch ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan.

Defnydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o gwcis

Polisi safonol gwefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o ran cwcis yw caniatáu pob cwci.  Mae preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol yn bwysig iawn i’r Brifysgol.  Nid yw’r Brifysgol yn cadw nac yn rhannu unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr drwy gwcis.

Cwcis Mewnol

MyTSD(Cwci Gweithredol Hanfodol) https://mytsd.tsd.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_lgn
Ffurflen Gais am Brosbectws     (Casglu gwybodaeth) http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/courses/requestaprospectus/
Ffurflen Gais Diwrnodau Agored(Casglu gwybodaeth) http://www.tsd.ac.uk/en/opendays/opendaybookingform-carmarthencampus/
System Dalu Ar-lein(Cwci Gweithredol) https://payments.trinitysaintdavid.ac.uk
Ceisiadau Ar-lein(Cwci Gweithredol) http://www.tsd.ac.uk/en/apply
Moodle(Cwci Gweithredol Hanfodol) http://learning.lamp.ac.uk
CAD
(Cwcis Gweithredol) http://tsd-c.worldcat.orghttp://hip.tsd.ac.ukhttp://cat.lamp.ac.uk
Parth Myfyrwyr 
(Cwci Gweithredol) https://login.tsd.ac.uk/

Gwefannau Cyfryngau Cymdeithasol Trydydd Parti

Cwcis perfformiad

(Trwy ddefnyddio gwefan y Brifysgol, mae’r defnyddiwr yn cytuno y gall y Brifysgol osod cwcis o’r math hwn ar y ddyfais/dyfeisiau a ddefnyddir i gysylltu â’r wefan)

Google Analytics

Defnyddir cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y modd mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan.  Mae’r Brifysgol yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i helpu i wella’r wefan.  Mae enghreifftiau o’r math o wybodaeth a gesglir yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, o ble mae ymwelwyr wedi dod i’r wefan a’r tudalennau maent yn ymweld â nhw.

Cesglir yr wybodaeth a’i chadw’n ddienw.  Ewch i bolisi preifatrwydd Google am fwy o wybodaeth. Cliciwch yma am wybodaeth am ddefnydd Google Analytics o gwcis.

Cwcis Ymarferoldeb

Mae’r Brifysgol yn defnyddio amrywiaeth o wasanaethau allanol o fewn ei gwefan, megis YouTube, Facebook a Twitter. Mae’r cwcis trydydd parti hyn yn y categori cwcis ymarferoldeb

Ar adeg cyhoeddi’r hysbysiad hwn am breifatrwydd/cwcis, mae’r Brifysgol yn ymwybodol bod y gwasanaethau trydydd parti isod yn defnyddio cwcis ymarferoldeb:

O ddefnyddio’r gwasanaethau trydydd parti uchod o wefan y Brifysgol, mae’n debyg y dewch i gysylltiad â’r cwcis a ddefnyddir gan y darparwyr hyn.  Mae’r trydydd partïon hyn yn darparu manylion ar eu gwefannau eu hun am y modd o ddewis peidio â derbyn cwcis a ddefnyddir ganddynt.

Rheoli cwcis

Fel arfer bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio cwcis yn y categorïau isod:

 • Cwcis hollol angenrheidiol (i gynnwys rhai cwcis sesiwn)
 • Cwcis perfformiad
 • Cwcis ymarferoldeb (sesiwn)

Mae Moodle a MyTSD yn defnyddio cwcis sesiwn. Os bydd y rhain yn cael eu hanalluogi ni fydd modd mewngofnodi

Defnyddir cwcis targedu mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.  Wrth ddefnyddio cwcis targedu bydd y Brifysgol bob amser yn ceisio cydsyniad cyn gosod cwci yn y categori hwnnw ar ddyfais.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y polisi hwn, mae croeso i chi gysylltu â:

Clive Jones,
Swyddog Datblygu’r Wefan a’r Fewnrwyd
01570 424707 clive.jones@ydds.ac.uk